94 الی 35421990-051

ارتباط با بازرگانی خارجی

آقای حسینعلی خوارزمی

سمت: مدیریت بازرگانی خارجی

شماره تماس: ۳۵۴۲۱۹۹۰-۰۵۱ داخلی : ۱۴۰