• بایدها :
  • تمام داروها بایستی توسط مرکز درمانی کنترل شوند .
  • تمامی داروها و فرآورده های درمانی را مطابق دستورالعمل مربوط نگهداری و استفاده نمائید.
  • تمامی داروها را دور از استرس اطفال نگاه دارید .
 • نبایدها :
  • برای کاهش درد از هیچ نوع ASA ( آسپرین ) استفاده ننمائید .
  • از مصرف داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی بدون تجویز پزشک اجتناب نمائید .
  • از انجام تزریقات عضلانی بپرهیزید . انجام واکسیناسیون ها ضروری است ، و بایستی بهه صورت زیر جلدی انجام شوند .