• معمولا فرد مبتلا به هموفیلی ، زمان شروع خونریزی را می داند چون در مفصل خود احساس سوزش و گرما می کند .
  • بتدریج که خونریزی در کپسول تجمع پیدا می کند ، مفصل متورم و دردناک شده و حرکت آن سخت می شود.
  • در صورتیکه درمان شروع نشود ، فشار ایجاد شده در اثر تورم ، در نهایت باعث توقف خونریزی خواهد شده . در مرحله بعد ، سلول های خاصی قسمت عمده خونریزی خارج از مفصل را پاک خواهند کرد .