• خونریزی زمانی شروع می شود که مویرگ دچار آسیب شده و خون به بیرون نشت کند.
  • دراین زمان مویرگ برای کمک به کاهش خونریزی،منقبض می شود.
  • سپس نوعی از سلول های خونی که پلاکت نامیده می شوند ، با ساخت پلاک ویزه ای ، حفره ایجاد شده در مویرگ را ترمیم می کنند.
  • سپس فاکتورهای انعقادی متعدد موجود در پلاسما ، با همکاری یکدیگر باعث تشکیل لخته در محل پلاک می شوند . این عمل باعث استحکام پلاک و توقف خونریزی می شود .