94 الی 35421990-051

محصولات

سافاکتو آ اف ۵۰۰ واحدی

  • در فرآیند تولید فاکتور هشت نو ترکیب به روش بیوتکنولوژیک، از موجودات زنده همچون سلول های زنده برای تولید محصولات مورد نظر استفاده می شود. در این فرآیند از سلول های CHO (Chinese Hamster Ovary) که قبلا ژن تولید کننده فاکتور هشت به آن ها منتقل شده است استفاده می شود. بعد از مراحلی کشت سلول در بیوراکتور ها انجام می شود سپس فرآورده تولید شده جمع آوری می شود و جهت تخلیص از ستون های مختلف کروماتوگرافی عبور داده می شود و سپس مراحل غیر فعال سازی ویروسی انجام می شود. درتمام مراحل تولید کنترل های کیفیت حین تولید یا IPQC در فضاهایی که به این منظور تدارک دیده شده است انجام و یکسری آزمایشات کنترل کیفیت نیز پس از اتمام تولید انجام می شود.
    فاکتور هشت انسانی نو ترکیب به لحاظ ویژگی های مربوطه به نوع پروتئین از جمله پیچیده ترین فرآورده های نو ترکیب بوده که تا کنون تکنولوژی آن در انحصار چهار شرکت آمریکایی و اروپایی بوده است. موفقیت بدست آمده در دستیابی به این دانش زمینه ساز پتانسیل تولید سایر فرآورده های نو ترکیب در کشور خواهد بود.
  • فاکتور هشت انسانی نوترکیب به لحاظ ویژگی های مربوط به نوع پروتئین از جمله پیچیده ترین فرآورده های نوترکیب بوده که تا کنون تکنولوژی آن در انحصار جهار شرکت امریکایی و اروپایی و موفقیت بدست آمده دردستیابی به این دانش زمینه ساز پتانسیل تولید سایر فرآورده های نوترکیب در کشور خواهد بود