• مهار کننده ها ، آنتی بادی هایی ( از نوع پروتئین ) هستند که بر علیه عوامل بیگانه ، توسط بدن تولید می شوند .
  • شخص مبتلا به هموفیلی ، مهار کننده ها را بر علیه پروتئین های بیگانه موجود در فراورده های درمانی ، تولید می کند . اگر مهار کننده قوی باشد ، مقدار معمول فرآورده های درمانی کم اثرتر خواهد شد.
  • مهارکننده ها زیاد شایع نیستند . بیشتر در افراد مبتلا به هموفیلی نوع A شدید دیده می شوند .
  • کارکنان مراکز درمانی درمانی بایستی قبل از انجام اعمال جراحی ، از جمله جراحی های دندانی ، سطح مهارکننده ها را بسنجند .
  • فرآورده ها ی درمانی خاص برای مقابله با مهارکننده ها در دسترس می باشد .