• نهایت دقت را در زمان جابجا کردن تجهیزات درمانی به عمل آورید . دست ها و وسایل را همیشه تمیز نگاه دارید . افراد کمک کننده هم بایستی همیشه دست های خود را شسته و از دستکش استفاده کنند .
  • دقت کنید ! از تماس نوک انگشتان با سر سوزن ها ، وسایل نوک تیز و سر بطری ها ، کیسه های خون و سرنگ های بپرهیزید .
  • نبایستی کنسانتره های انعقادی باز شده و برای استفاده های بعدی نگهداری شوند .
  • تمامی سوزن ها و سرنگ ها را داخل جعبه مخصوص اجسام نوک تیز بیندازید.
  • محل های تزریق را با مواد ضد عفونی کننده ، مطابق با توصیه های کارکنان مراکز درمانی هموفیلی بخوبی تمیز کنید .
  • تمام مواد مورد استفاده در حسین تزریق بایستی بطور صحیح ، مطابق با وضعیت امنیت منطقه جمع آوری شوند . با نزدیک ترین مرکز هموفیلی با کلینیک برای اخذ توصیه های لازم تماس بگیرید .