94 الی 35421990-051

فرصت های شغلی

  • هریک از اعضای کارکنان در سامان داروی هشتم بسیار دارای اهمیت هستند.ما برای کارکنان این فرصت را فراهم میکنیم تا به نوبه ی خود در خط مشی سازمان موثر واقع شده و از طرفی بتوانند به اهداف و بالاترین حد توانایی و استعداد خود دست پیدا کنند.ما افراد مختلفی که توانا و متعهد می باشند را جذب کرده و محیطی را فراهم آورده ایم که احترام، مسئولیت پذیری فردی و ارزشها در آن ترویج داده می شود.
  • ما به منظور اطمینان ازتداوم کسب و کار خود در درازمدت ،روی کارکنان و مجموعه ها سرمایه گذاری میکنیم.