94 الی 35421990-051

بیماران

  •   بر مبنای تعهد ما به بیماران ، می کوشیم تا با ایجاد روابط قوی با بیماران ، به آنها گوش فرا دهیم تا بتوانیم نیازهای آنهارا به طور قطع درک کنیم. این تعاملات مرزهای پزشکی و تکنولوژی را برای ابداع درمان های جدیدی که قبلا وجود نداشته اند، از میان بر می دارد.
  •  ما آرزومند بهبود زندگی بیماران هستیم.