94 الی 35421990-051

بازدید آقای استاندار، معاونین وزیر علوم و رؤسای پارک های علم و فناوری 20ام بهمن ماه 95