94 الی 35421990-051

بازدید آقای دکتر فرهادی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری 12ام مرداد ماه 95