دکتر هورفر

درگذشت دکتر هورفر پزشک ارزشمند بیماران هموفیلی و تالاسمی

/%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%81%D8%B1-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85%D9%88%D9%81%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%85%DB%8C

با کمال تاسف و تاثر مطلع شدیم آقای دکتر هورفر  پزشک ارزشمند بیماران هموفیلی  و تالاسمی به رحمت خدا رفتند .