سه شنبه 8 فروردین 1402 - 19:00

مدیر عامل سامان دارو

مهندس جواد کارگذار | سرپرست شرکت سامان داروی هشتم

در سازمان ما، باور “خواستن توانستن است” همراه با استفاده از نوآوریهای علم بیوتکنولوژی، شرایط منحصر به فردی را فراهم آورده که پتانسیل لازم برای تحقق اهداف سازمان را فراهم ساخته است.
اصول راهبردی، وفاداری به ارزشهای اخلاقی، کرامت انسانی، خط مشی سازمان بوده که در تمام سطوح ساری و جاری است و ما را در رسیدن به هدف اصلی که “کشف، توسعه و ارائه داروهای جدید برای غلبه بر بیماریهای خاص” است، یاری می کند.
ما در سامان دارو مسئول و پاسخگوی تعهدات خود نسبت به کلیه ذینفعان هستیم.
ما به عنوان سازمانی دانش بنیان پذیرای محققان و سرمایه گذاران در عرصه های ملی و بین المللی هستیم و امیدواریم بتوانیم سامان دارو را به یک شتاب دهنده جدی عرصه زیست فناوری در سطح منطقه تبدیل کنیم.
سامان دارو سازمانی یادگیرنده و پاسخگو است و در حوزه های تصمیم گیری و عمل ، سریع و شجاعانه اقدام می کند همچنین پذیرش ریسک معقول در تمامی عرصه های تحقیق و توسعه سرلوحه کار ماست.

Mohandes Kargozar