مناقصه تامین غذای پرسنل 24فروردین1400

مناقصه تامین غذای پرسنل 24فروردین1400
1400-01-22
215 بازدید

شرکت سامان داروي هشتم در نظر دارد نسبت به (( تأمین غذاي روزانه کارکنان )) خود از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید.

باسمه‌تعالی

شرکت سامان داروی هشتم در نظر دارد نسبت به (( تأمین غذای روزانه کارکنان )) خود از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید.

  • آدرس جهت دریافت اسناد مناقصه : مراجعه به آدرس  samandaroo.com  ( از تاریخ 1400/01/24 تا ساعت 24:00 مورخ  1400/02/04 )
  • مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه : مبلغ 50.000.000 ریال ( معادل پنج میلیون تومان ) چک تضمین‌شده بانکی در وجه شرکت سامان داروی هشتم به تاریخ روز.
  • آخرین‌مهلت تحویل پاکت‌ها : تا تاریخ 1400/02/07 در ساعات اداری از 8 صبح الی 15  .
  • آدرس تحویل پاکت‌ها : مشهد ، جاده قوچان ، بعد از سه‌راهی فردوسی ، مقابل شیر پگاه ، پارک علم و فن‌آوری خراسان رضوی ، شرکت سامان داروی هشتم. واحد اداری – دبیرخانه ( آقای مجید بابایی نیا )
  • زمان و محل بازگشایی پاکت‌ها : روز یکشنبه مورخ 1400/02/12 مشهد شرکت سامان داروی هشتم
  • اطلاعات تماس : شماره تماس : 94-05135421990 شماره دورنگار : 05135425490
  • توجه : متقاضیان می‌بایست علاوه بر ضمانت نامه (پاکت الف) نسبت به ارسال رزومه (پاکت ب) وقیمت پیشنهادی (پاکت ج) در پاکت‌های سربسته و مهرشده در مهلت مقرر به آدرس‌ یادشده اقدام و رسید دریافت نمایند. به پاکت‌های ارائه‌شده بعد از تاریخ اعلام‌شده ترتیب اثر داده نخواهد شد .
  • اسناد مناقصه تامین غذای پرسنل 24فروردین1400
برچسب ها مناقصه تأمین غذای پرسنل