بازدید داروسازان و دانشجویان دانشکده داروسازی مشهد

بازدید داروسازان و دانشجویان دانشکده داروسازی مشهد
1401-09-07
385 بازدید

تور علمی شرکت سامان داروی هشتم برای جمعی از داروسازان و دانشجویان دانشکده داروسازی مشهد برگزار شد.

بازدید دانشکده داروسازی مشهد

در روز دوشنبه مورخ 07 آذر ماه 1401 تیمی از دانشجویان دانشکده داروسازی دانشگاه فردوسی مشهد به همت مدیر محترم اجرایی ارتباط با صنعت دانشکده ، از بخش های آزمایشگاه کنترل کیفیت و سیستم های آبساز و هواساز شرکت سامان داروی هشتم بازدید کردند .

این نشست علمی در دو فاز تئوری به صورت تور مجازی سایت تولید و با توضیحات کامل فرایند تولید محصولات بیوتکنولوژِی ، قوانین و ضوابط GMP ، مستند سازی و الزامات تضمین کیفیت در ساخت داروهای بیولوژی و فاز علمی به صورت بازدید فیزیکی آزمایشگاه ، آبسازی  و هواساز شرکت سامان داروی هشتم انجام شد .

از دستاوردهای این تور علمی که گامی بلند در جهت تحقق ارتباط معنی دار میان صنعت و دانشگاه می باشد ، می توان بررسی پتانسیل های اشتغال زایی ، بررسی توانمندی ها و منابع موجود در دانشگاه به منظور تعریف بخشی  از بهینه سازی روش ها و تست های علمی ، آزمایشگاهی به عنوان پروژه دانشجویی تحت نظارت تحقیق و توسعه سامان داروی هشتم ، برگزاری ورک شاپ ها و تورهای علمی مشترک میان صنعت و دانشگاه می باشد .