بازدید گروهی از دانشجویان دانشکده داروسازی مشهد

بازدید گروهی از دانشجویان دانشکده داروسازی مشهد
1402-06-13
401 بازدید

در راستای رویکرد نوآوری باز و توسعه منابع کلیدی با اینده نگری در حوزه جذب منابع انسانی در سومین دوره مدرسه جامع صنعت داروسازی، تور علمی شرکت سامان داروی هشتم برای جمعی از دانشجویان دانشکده داروسازی مشهد برگزار شد.

بازدید گروهی از دانشجویان دانشکده داروسازی مشهد

در روز دوشنبه 13 شهریور ماه 1402 دو گروه 20 نفری از دانشجویان دانشکده داروسازی دانشگاه فردوسی مشهد، از بخش های آزمایشگاه کنترل کیفیت و سیستم های آبساز شرکت سامان داروی هشتم بازدید کردند .

این نشست علمی در دو فاز تئوری به صورت تور مجازی سایت تولید و با توضیحات کامل فرایند تولید محصولات بیوتکنولوژِی ، قوانین و ضوابط GMP ، مستند سازی و الزامات تضمین کیفیت در ساخت داروهای بیولوژی و فاز علمی به صورت بازدید فیزیکی آزمایشگاه ، آبسازی شرکت سامان داروی هشتم انجام شد.