مناقصه تامین غذای پرسنل 18خرداد1399

مناقصه تامین غذای پرسنل 18خرداد1399
1399-03-18
206 بازدید

شرکت سامان داروي هشتم در نظر دارد نسبت به (( تأمین غذاي روزانه کارکنان )) خود از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید.

باسمه تعالی

با صلوات بر محمد و آل محمد(ص)

شرکت سامان داروي هشتم در نظر دارد نسبت به (( تأمین غذاي روزانه کارکنان )) خود از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید.

  • آدرس جهت دریافت اسناد مناقصه : از تاریخ1399/3/17 تا ساعت 24:00 مورخ  1399/3/24
  • مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه : مبلغ 20,000,000ریال ( معادل دو میلیون تومان ) چک تضمین شدهبانکی در وجه شرکت سامان داروي هشتم به تاریخ روز.
  • آخرین مهلت تحویل پاکتها : تا تاریخ 1399/3/27 در ساعات اداري از 8صبح الی 15
  • آدرس تحویل پاکتها : مشهد ، جاده قوچان ، بعد از سه راهی فردوسی ، مقابل شیر پگاه ، پارك علم و فنآوري خراسان رضوي ، شرکت سامان داروي هشتم. واحد اداري – دبیرخانه ( آقاي مجید بابایی نیا )
  • زمان و محل بازگشایی پاکتها : روز شنبه مورخ 1399/3/31مشهد شرکت سامان داروي هشتم
  • اطلاعات تماس : شماره تماس : 05135421990    شماره دورنگار : 05135425490
  • توجه : متقاضیان می بایست علاوه بر قیمت پیشنهادي (پاکت الف) نسبت به ارسال رزومه (پاکت ب) و ضمانتنامه (پاك ج) در پاکتهاي سربسته و مهرشده در مهلت مقرر به آدرس یادشده اقدام و رسید دریافت نمایند. به پاکتهاي ارائهشده بعد از تاریخ اعلامشده ترتیب اثر داده نخواهد شد
  • نامه مناقصه تأمین غذای پرسنل 18خرداد1399
  • اسناد مناقصه تأمین غذای پرسنل 18خرداد1399
برچسب ها مناقصه تأمین غذای پرسنل